ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Zásady zpracování osobních údajů účastníků pro akce pořádané spolkem Česko-rakouský maraton, z.s., se sídlem Náměstí 163/3, 692 01 Mikulov, IČ: 08801002, zapsaného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. L 26497 ( dále jen „Spolek“) 

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů při Vaší účasti na akcích Spolku. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

Vaše osobní údaje zpracovává Spolek, jakožto organizátor závodních a soutěžních aktivit, zejména za účelem obrazové foto dokumentace, video dokumentace, sestavení startovní a výsledkové listiny, odeslání SMS s výsledky po závodě, zaslání informací týkající se závodních aktivit a kontaktování v případě nestandardních situací. 

 

Správcem Vašich osobních údajů je Spolek. 

Příjemcem Vašich osobních údajů je Spolek. Dále Spolek poskytuje Vaše údaje pouze těm subjektům, které se podílí na činnosti Spolku, jako je účetní společnost, pojišťovna, časomíra apod. a dále orgánům státní správy dle povinností stanovených zákonem. 

Údaje od Vás získáváme zejména při registraci k závodu. 

 

V souvislosti s činností Spolku pro Vás zpracováváme zejména následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, atletický oddíl, startovní číslo, dosažený čas v závodě, pořadí v závodě, pořadí v kategorii, získané body, fotografie, video záznam, údaje o zdravotním stavu, údaje z naší vzájemné emailové komunikace, údaje o osobě blízké, kterou mám e kontaktovat v případě nenadálé a nutné potřeby. 

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a to v souvislosti s organizací závodů a sportovních aktivit Spolku. Údaje zpracováváme zejména pro tyto účely: plnění smluvního vztahu, evidence účastníků v závodech, evidence výsledků běžeckých závodů, zasílání zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových, zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech, zasílání obchodních sdělení, zajištění ochrany zdraví a majetku, účetní a daňové účely, reklamní a marketingové účely, zpravodajské účely, plnění ostatních zákonných povinností. 

 

Nad rámec výše uvedeného účelu zpracování zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro marketinkové účely. Tento souhlas můžete odvolat u pana Karla Kosiny na adrese: Česko-rakouský maraton, z.s., Náměstí 163/3, 692 01 Mikulov, e-mail: karelkosina@volny.cz, tel.: 605 405 656. 

 

Vaše údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu k zajištění všech našich práv a povinností, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů a v rozsahu požadovaném právními předpisy. 

 

Vašim právem je mít přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, máte právo na opravu nepřesných či neúplných údajů. Rovněž máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Dále máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování. Kdykoli máte právo bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. 

 

Odpovědnou osobou, na kterou se můžete v případě dotazů či námitek obracet je Karel Kosina, na adrese: Česko-rakouský maraton, z.s., Náměstí 163/3, 692 01 Mikulov, e-mail: karelkosina@volny.cz, tel.: 605 405 656.